Wat gebeurt er bij voortijdige beeindiging?

Je kunt het leasecontract na 12 maanden voortijdig beëindigen. De maximale opzeggingsvergoeding (het plafond) is 40% van de nog resterende leasetermijnen.

Het totaalbedrag dat je hebt betaald op basis van het huidige contract wordt vergeleken met het totaalbedrag dat je zou hebben moeten betalen als je direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. In onderstaand voorbeeld zie je de vergelijking. De voor jou meest gunstige berekening van de opzeggingsvergoeding wordt gehanteerd.

Voorbeeld
Het vaste percentage is 40%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden. Jij zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou je aan termijnbedragen nog 24 maanden x € 200, - = € 4.800, - moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 40% van € 4.800, - = € 1.920,-.

Stel dat het maandtarief van dit leasecontract bij een looptijd van 24 maanden € 300,- was geweest. Jij hebt betaald 24 x € 200,- = € 4.800,- terwijl je had moeten betalen 24 x € 300,- = € 7.200,-. Het verschil tussen deze twee is de maximale opzeggingsvergoeding: € 2.400,-
Dit is voor jou nadeliger dan de berekening gebaseerd op 48 maanden, zodat in plaats van € 2.400,- in dit geval € 1.920,- aan jou wordt doorbelast.

Voor de details verwijzen we je naar de algemene voorwaarden.