Wat gebeurt er bij voortijdige beëindiging van het contract?

Bij opzegging na het eerste jaar geldt een vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de nog resterende leasetermijnen. Het totaalbedrag dat u heeft betaald op basis van uw huidige contract wordt vergeleken met het totaalbedrag dat u zou hebben moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. In onderstaand voorbeeld ziet u de vergelijking. De voor u meest gunstige berekening van de opzeggingsvergoeding wordt gehanteerd.

Voorbeeld:
Het vaste percentage is 40%. Het termijnbedrag is € 200, -. De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 24 maanden x € 200, - = € 4.800, - moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 40% van € 4.800, - = € 1920,-.
Stel dat het maandtarief van dit leasecontract bij een looptijd van 24 maanden € 300,- was geweest. U heeft betaald 24 x € 200,- = € 4.800,- terwijl u had moeten betalen 24 x € 300,- = € 7.200,-. Het verschil tussen deze twee is de maximale opzeggingsvergoeding: € 2.400,- Dit is voor u nadeliger dan de berekening gebaseerd op 48 maanden, zodat in plaats van € 2.400,- in dit geval € 1920,- aan u wordt doorbelast.

Totdat u anders verneemt, kunt u een opzeggingsbrief per post of per e-mail sturen naar MHC Mobility, postbus 9500, 9703 LM Groningen of privelease@mhcmobility.nl. Bij verzending per post is het aan te raden dat per aangetekende post te doen.

Opzegging van de leaseovereenkomst tegen een eerdere dag dan de eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode is alleen mogelijk wegens wijziging – niet bestaand uit een verruiming van dekking of verband houdend met een wettelijke bepaling - van de Dekkingsbepalingen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering of – indien van toepassing - de Verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering/schadeverzekering inzittenden/verhaalsrechtsbijstandverzekering, zoals in die Dekkingsbepalingen en Verzekeringsvoorwaarden nader bepaald is. Bij deze opzegging betaalt u geen opzeggingsvergoeding.